Maple Dream Douri
Shaman El Shah  x  JF Faizah Bint Dezza

 

Maple Dream Bint El Leyl
Shaman El Shah  x  Set El Leyl

 

Maple Dream Fadl
JM Fareed El Sharik x Maple Dream Fatiha

 

Maple Dream Maheera
Shaman El Shah  x  Malika

 

Maple Dream Farees
Shaman El Shah  x  NEA Phaarisah

 

Maple Dream Mailah
Shaman El Shah  x El Qahira Maisha