Nachzucht 2010

Maple Dream Saida

Shaman El Shah x Soraya Bint Rafeeka

Verkauft

Maple Dream Riyah El Leyl

Shaman El Shah x Rafeka Nurel Tai

Verkauft

Maple Dream Mansour

Shaman El Shah x El Qahira Maisha

Verkauft