Maple Dream Sameerah
Shaman El Shah  x  Soraya Bint Rafeeka

 

Maple Dream Zaynah
Shaman El Shah  x  Zafeerah

 

 

Maple Dream Fayza
Shaman El Shah  x  NEA Phaarisah