Maple Dream Saida
Shaman El Shah x Soraya Bint Rafeeka

 

Maple Dream Riyah El Leyl
Shaman El Shah  x  Rafeka Nurel Tai

 

Maple Dream Mansour
Shaman El Shah  x  El Qahira Maisha